Hlavním záměrem projektu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel, reg. č. CZ.1.07/3.2.03/04.0021 je vytvoření a pilotní ověření programu profesního vzdělávání v oblasti zkrácení cesty mezi producentem a spotřebitelem.

Cílem je nabídnout zemědělcům alternativu svého hospodaření, jehož základem je produkování a nakupování potravin, které je založeno na odpovědnosti a solidaritě vůči lidem, krajině i půdě. Záměrem je tvořit a zásobovat regionální trhy a propojovat místní sedláky a spotřebitele.

Předmětem vzdělávacího programu bude seznámení účastníků s agrotechnikou plodin vhodných pro zajištění dodávek kvalitních místních potravin, s ekonomikou funkčního hospodářství, se základním i inovativním marketingem produktů s využitím komponenty ICT. Součástí praktického vzdělávání budou exkurze na modelové farmy a výměna zkušeností se zemědělci využívajícími principy komunitou podporovaného zemědělství.

Praktickým výstupem modulu ICT a multimédia bude tvorba vlastních webových stránek účastníků, prostřednictvím kterých mohou zemědělci zpřístupnit informace o struktuře podniků a sortimentu výrobků širokému okruhu spotřebitelů.

Vzhledem ke struktuře zaměstnanosti ve Zlínském kraji i záměru udržení osídlení venkova dojde realizací projektu k rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání.

Vytvořením a aktualizováním e-learningového portálu, který bude využit ve studiu i samostudiu, se zvýší dostupnost nových informací v oboru.

  • Agrotechnika plodin - vhodných pro přímý prodej, prioritně zelenin, bylinek, netradičních obilovin a luskovin, včetně zajímavých plodin z banky genových zdrojů. Doplňující přednášky z oblasti zpracování živočišných produktů.
  • Ekonomika a marketing - možné cesty zajištění šetrného hospodaření s odpovědností k přírodě bez závislosti na dotacích. Vytvoření vazeb na spotřebitele, kteří budou mít pravidelně a dlouhodobě zajištěnu dodávku kvalitních potravin bez závislosti na dominantních dodavatelích a nestabilních globálních trzích. Prioritou jsou smluvní podmínky a organizační zajištění bedýnkového prodeje a přímého prodeje ze dvora, včetně legislativního omezení.
  • ICT a multimédia - jeden pilíř výuky bude směřován k užívání zemědělských softwarů pro drobné zemědělce, které řeší nabídku sortimentu výrobků včetně systému objednávek. Druhý pilíř výuky se zaměří na tvorbu a funkčnost www stránek.
  • Tvorba a údržba krajiny - zaměření na podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, na principy šetrného hospodaření v krajině, včetně ekologického zemědělství, na vhodné krajinářské úpravy