Projekt má za cíl zkvalitnit a rozšířit nabídku dalšího vzdělávání ve Zlínském kraji, a to konkrétně o odborné vzdělávání v problematice hospodaření s vodou při údržbě zeleně. Předmětem projektu je vytvoření a pilotní ověření funkčního programu dalšího vzdělávání, jehož účastníci budou poté uplatňovat získané znalosti a dovednosti ve své profesní kariéře (např. ve veřejné správě, v údržbě zeleně, v oblastech krajinářství, zahradnictví, v ekologické výchově, zemědělství apod.). Obsahem vzdělávacího programu bude seznámení jeho účastníků s problematikou hospodaření s vodou, včetně její analýzy, při zakládání sportovních a rekreačních ploch a údržbě zeleně, při zahradních a krajinářských úpravách, a to především v urbanizovaném prostředí.
Vedle rozšíření nabídky dalšího profesního vzdělávání je cílem projektu také provázání dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním a zlepšení přístupu k informacím v dané oblasti a k novinkám v dané problematice prostřednictvím pravidelně aktualizovaného e-learningového kurzu.

  • účastníci budou seznámeni se základními pojmy týkajících se hydrosféry, s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě, s rozdělením vod, s druhy srážek a jejich měřením, výparem, vodní bilancí a povrchovým odtokem, s minimálními, maximálními, m-denními a n-letými průtoky. Nedílnou součástí modulu bude také problematika změn klimatu a možný dopad na vodní zdroje a hydrologické procesy v krajině a s tím související stále častěji se vyskytující problémy spojené s výskytem sucha a nedostatkem vody v ČR. Dále budou prezentovány základní metody měření hydrologických veličin včetně hydrologických modelů - pro modelování bude zakoupen software DesQ-MaxQ deterministického určení průtoku speciálně vyvinutý pro pracovníky, kteří nemají speciální znalosti hydrologického modelování, možnost získávání dat z limnigrafických stanic, ČHMÚ a jejich interpretace.
  • důraz bude kladen na část praktickou v laboratoři a terénu za použití monitorovacích přístrojů a čidel se zaměřením na: - odběr, konzervaci a úpravu vzorků vody - stanovení vodivosti, zákalu a zápachu vody - stanovení pH, kyslíku a plynů rozpuštěných ve vodě - stanovení sloučenin dusíku - amoniakální dusík, dusitany, dusičnany, organický dusík, fosforu, ortofosfátů, chloridů a síranů ve vodách - stanovení kovů - sodík, draslík, vápník, hořčík, stanovení "tvrdosti" vody, měď, železo, mangan. - stanovení organických látek, saprobity - stanovení toxických látek ve vodním prostředí, radiace, testy toxicity.
  • cílem tohoto modulu je vysvětlit základní ekologické vztahy v hydrických ekosystémech, probrat jednotlivé fyzikálně-chemické faktory, problematiku potravní sítě, kaskádového efektu a zranitelnosti kvality ekosystémů. Budou poskytnuty informace z oblasti aplikované hydrobiologie (funkce vodních a mokřadních ekosystémů ve vazbě na provoz malých vodních nádrží např. v parcích, golfových hřištích apod., vývoj společenstev makrofyt v závislosti na trofii vodní nádrže atd.). Budou probrány vodní ekosystémy, jejich druhové spektrum, mezidruhové vztahy, rybářské hospodaření na vodních nádržích v prostoru golfových hřišť, použité druhy ryb, výběr vhodné rybí obsádky atd.
  • odborný garant vysvětlí a ukáže posluchačům fungování jednotlivých zavlažovacích systémů, jejich prvků, nastavení ovládacích zařízení, seřízení funkčnosti systémů, měření provozního tlaku, kontrolu nastavení postřikovačů systému, čidel atd.