Hydrologie
(H001)

účastníci budou seznámeni se základními pojmy týkajících se hydrosféry, s kvantifikací zásob vody v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě, s rozdělením vod, s druhy srážek a jejich měřením, výparem, vodní bilancí a povrchovým odtokem, s minimálními, maximálními, m-denními a n-letými průtoky. Nedílnou součástí modulu bude také problematika změn klimatu a možný dopad na vodní zdroje a hydrologické procesy v krajině a s tím související stále častěji se vyskytující problémy spojené s výskytem sucha a nedostatkem vody v ČR. Dále budou prezentovány základní metody měření hydrologických veličin včetně hydrologických modelů - pro modelování bude zakoupen software DesQ-MaxQ deterministického určení průtoku speciálně vyvinutý pro pracovníky, kteří nemají speciální znalosti hydrologického modelování, možnost získávání dat z limnigrafických stanic, ČHMÚ a jejich interpretace.