Monitorování a analýza vod
(H003)

důraz bude kladen na část praktickou v laboratoři a terénu za použití monitorovacích přístrojů a čidel se zaměřením na: - odběr, konzervaci a úpravu vzorků vody - stanovení vodivosti, zákalu a zápachu vody - stanovení pH, kyslíku a plynů rozpuštěných ve vodě - stanovení sloučenin dusíku - amoniakální dusík, dusitany, dusičnany, organický dusík, fosforu, ortofosfátů, chloridů a síranů ve vodách - stanovení kovů - sodík, draslík, vápník, hořčík, stanovení "tvrdosti" vody, měď, železo, mangan. - stanovení organických látek, saprobity - stanovení toxických látek ve vodním prostředí, radiace, testy toxicity.